فروش اکانت کلش

  • حروفی که در اکانت کلش زیر اسمتون نوشته شده و با # شروع میشود
  • سطح خانه دهکده دوم
  • اگر اکانت شما به سوپرسل آیدی وصل شده گزینه شده را بزنید
  • در صورتی که روی جیمیل اکانت های دیگری ذخیره شده اینجا درج کنید .
  • قیمت را به تومان وارد کنید
  • عکس از اسکین ، مدال یا عتیقه ها